1500 kişilik dev bir koruma ordusu var!


200 ya­kın ko­ru­ma Er­do­ğa­n’­ın et­ra­fın­da et­ten du­var örü­yor. Baş­ba­kan­lı­k’­ta gö­rev ya­pan ko­ru­ma­la­rın sa­yı­sı ise 1500

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ko­ru­ma­sı­nın, ön­ce­ki baş­ba­kan­lar­dan çok fark­lı ol­du­ğu, en faz­la ko­ru­ma ve tek­nik ci­haz­la­rın Er­do­ğa­n’­ın gü­ven­li­ğin­de kul­la­nıl­dı­ğı an­la­şıl­dı. Sü­ley­man De­mi­rel, Tur­gut Özal, Me­sut Yıl­maz, Tan­su Çil­le­r’­in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu baş­ba­kan­lar, şo­för­le bir­lik­te 8 ki­şi ta­ra­fın­dan ko­ru­nur­ken, Er­do­ğa­n’­ın gü­ven­li­ği için her bi­rin­de 40 ki­şi ol­mak üze­re 5 ay­rı eki­bin gö­rev yap­tı­ğı be­lir­til­di. Top­lam ko­ru­ma sa­yı­sı ise 1500…

40 ki­şi­lik 5 ekip

Da­ha ön­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ko­ru­ma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na bağ­lı olan Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­sı da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı. Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü oluş­tu­rul­du. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ko­ru­ma­sı şöy­le ya­pı­lı­yor: Ko­ru­ma için 5 ay­rı ekip bu­lu­nu­yor. Her ekip­te 40 ki­şi gö­rev ya­pı­yor. 5 ekip­ten bi­ri­si de­vam­lı İs­tan­bu­l’­da bu­lu­nu­yor. Baş­ba­kan git­sin ya da git­me­sin İs­tan­bu­l’­da 40 ki­şi­lik ekip her za­man ha­zır bek­le­ti­li-yor. Her ekip gü­na­şı­rı gö­rev ya­pı­yor. Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü­’nün ba­şın­da bir Em­ni­yet Mü­dü­rü bu­lu­nu­yor. Her ekip­te ise Em­ni­yet ami­ri gö­rev ya­pı­yor.

12 ya­kın ko­ru­ma var

40 ki­şi­lik bir ekip­ten 12 ki­şi ya­kın ko­ru­ma ola­rak gö­rev ya­pı­yor. Bun­la­rın al­tın­da son mo­del Ame­ri­kan cip­le­ri bu­lu­nu-yor. Ya­kın ko­ru­ma­da­ki üç ara­cın dı­şın­da, özel ha­re­kat­çı po­lis­le­rin bu­lun­du­ğu 4. araç ise Baş­ba­ka­n’­ı bi­raz da­ha uzak­tan iz­li­yor. Her ekip­te “bom­ba” uz­man­la­rı, sin­yal bo­zu­cu jam­mer ci­haz­la­rı olan araç­lar yer alı­yor.

Es­ki­den na­sıl­dı?

Da­ha ön­ce Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma gö­re­vin­de bu­lu­nan bir yet-ki­li, şim­di­ki ön­lem­ler­le ön­ce­ki baş­ba­kan­lar için alı­nan gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin çok fark­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ay­nı yet­ki­li şöy­le ko­nuş­tu: “İl­le­re gi­dil­di­ğin­de fark­lı, An­ka­ra­’da fark­lı ön­lem­ler alı­nı­yor­du. An­ka­ra dı­şın­da­ki prog­ram­lar­da, özel ha­re­kat ekip­le­ri çev­re ön­le­mi de alı­yor­du. Bu ka­dar ge­liş­miş araç-ge­reç de za­ten yok­tu. Bu­gün­kü ön­lem­ler hay­li abar­tı­lı.”

150’den 1500’e çık­tı

8’in­ci Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal dö­ne­min­de önem­li gö­rev­de bu­lu­nan bir po­lis şe­fi, “Bi­zim dö­ne­mi­miz­de Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma kad­ro­su 150 ki­şiy­di. Bu sa­yı­ya bi­na, ko­nut ve çev­re­de gö­rev alan res­mi üni­for­ma­lı po­lis­ler de da­hil­di. Baş­ba­ka­nın ya­kın ko­ru­ma­sı­nın ta­ma­mı 26 ki­şiy­di ve bun­lar var­di­ya­lı ola­rak gö­rev ya­pı­yor­lar­dı. Bu­gün ise bu sa­yı bil­di­ğim ka­da­rıy­la 1500’ü bu­lu­yor. Bu­nun da yak­la­şık 200’ü ya­kın ko­ru­ma hiz­me­tin­de. İna­nıl­ma­ya­cak bir sa­yı” de­di. Es­ki Baş­ba­kan­la­r’­dan Bü­lent Ece­vit dö­ne­min­de ise ya­kın ko­ru­ma sa­yı­sı 90’dı.

Saygı ÖZTÜRK / ANKARA

SÖZCÜ

Etiketlendi:, , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: