Saygi Oztürk : Sanki Engizisyon mahkemesiydi…


Saygı Öztürk: “Sanki Engizisyon mahkemesiydi”

Adil Ser­dar Sa­çan, 1998-2003 ara­sın­da İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü gö­re­vin­de bu­lun­du. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve bağ­lı şir­ket­le­riyle il­gi­li ses ge­ti­ren önem­li ope­ras­yon­lar yap­tı. Hü­kü­me­tin de­ğiş­me­sin­den son­ra Sa­çan hak­kın­da da­va­lar, so­ruş­tur­ma­lar açıl­dı. Mes­lek­ten çı­ka­rıl­dı, si­la­hı alın­dı. Bü­tün da­va­lar­dan be­ra­at ka­ra­rı al­dı, ida­ri so­ruş­tur­ma­lar le­hi­ne so­nuç­lan­dı. Bir de­po­da bu­lu­nan em­ni­yet­le il­gi­li ba­zı ev­rak­lar ge­rek­çe gös­te­ri­lip Sa­çan, mes­lek­ten çı­ka­rıl­dı.

Sa­çan, “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­”nın sa­nı­ğı ola­rak 15 ay tu­tuk­lu kal­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı. Ge­çen çar­şam­ba gü­nü TBMM’­ye gel­di, Dar­be ve Muh­tı­ra­la­rı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. An­cak, şim­di­ye ka­dar din­le­nen­ler­den fark­lı şey­ler ol­du. Ko­mis­yon baş­ka­nı si­nir­le­nip top­lan­tı­yı terk et­ti. Bir za­man­lar, sa­nık ola­rak ifa­de­le­ri­ni al­dı­ğı ki­şi­ler onu sor­gu­la­dı.

‘Be­ni, iş­ken­ce­ci­lik­le suç­la­dı­la­r’
Adil Ser­dar Sa­ça­n’­a “Ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da ne ol­du, içer­ide ni­çin yük­sek ses­le ko­nu­şu­lu­yor­du?” di­ye sor­dum. İş­te, Sa­ça­n’­ın an­lat­tık­la­rı:

“İ­çe­ri­ye gir­di­ğim­de ni­ye­tin ne ol­du­ğu­nu an­la­dım. Al­bay­rak­lar Gru­bu­’na yö­ne­lik ope­ras­yon yap­tık. Ko­mis­yon Baş­ka­nı AKP Mil­let­ve­ki­li Ni­met Baş, Mus­ta­fa Al­bay­ra­k’­ın o dö­nem avu­ka­tıy­dı. Be­ni iş­ken­ce yap­mak­la suç­la­yın­ca ken­di­si­ne ‘Ma­dem onun avu­ka­tıy­dın, be­nim hak­kım­da DGM’­ye ni­çin iş­ken­ce yap­tı­ğı­ma iliş­kin za­ma­nın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­dı­nız?’ di­ye sor­dum. Ora­ya 28 Şu­bat için çağ­rıl­ma­dı­ğım bel­liy­di.

‘O za­ma­ki sav­cı­yı ha­ki­mi bi­li­yo­ruz’
Ko­mis­yon üye­si ol­ma­yan AKP Mil­let­ve­ki­li Ha­run Ka­ra­ca­’yı ge­tirt­ti­ler. Ka­ra­ca, be­nim yü­rüt­tü­ğüm ope­ras­yon­da Tu­fan Men­gi, Mus­ta­fa Al­bay­rak, Nec­mi Ka­dı­oğ­lu ile bir­lik­te gö­zal­tı­na al­dı­ğı­mız ki­şi­ler­den bi­ri­siy­di. 2001 yı­lın­da, ken­di­le­ri­ne iş­ken­ce yap­tı­ğı­mız id­di­asıy­la şi­ka­yet­te bu­lun­du­lar. Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma yap­tı. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. Bun­lar, ta­kip­siz­li­ğe kar­şı iti­raz et­ti. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si iti­ra­zı red­det­ti. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rı da ke­sin­leş­miş ol­du.

Bu ko­nu ko­nu­şu­lur­ken, in­san­la­rı çı­rıl­çıp­lak so­yup iş­ken­ce yap­tı­ğı­mız suç­la­ma­sın­da bu­lu­nul­du. Ni­met Ha­nı­m’­a, ke­sin­leş­miş mah­ke­me ka­ra­rı­nı ha­tır­lat­tım ‘Sa­yın Baş­kan, siz hu­kuk­çu­su­nuz, ka­rar ke­sin­leş­miş. Bu­nun­la il­gi­li ko­nu­şa­maz­sı­nı­z’ de­di­ğim­de ‘Biz o za­man­ki sav­cı­la­rı, ha­kim­le­ri, mah­ke­me­le­ri bi­li­yo­ru­z’ de­di. Ben bu­ra­ya, 28 Şu­bat için gel­dim, baş­ka şey­ler so­ru­lu­yor, gün­de­me ge­ti­ri­li­yor­du.

‘Gö­zü­nün içi­ne bak­ma­mı söy­lü­yor­du’
Mil­let­ve­ki­li Ha­run Ka­ra­ca, ba­na ‘Gö­zü­mün içi­ne ba­k’ di­ye söy­le­ni­yor­du. Ben de ‘Ba­kı­yo­rum kar­de­şi­m’ di­ye kar­şı­lık ver­dim. On­lar 10 ki­şi, ben tek ba­şı­na­yım. Ade­ta En­gi­zis­yon mah­ke­me­sin­de yar­gı­la­ma ya­pı­lı­yor. Sor­duk­la­rı so­ru­la­rın 28 Şu­ba­t’­la ne ala­ka­sı var? Ha­run Ka­ra­ca­’yı gö­zal­tı­na alın­dı­ğın­da hiç gör­me­miş­tim. Sor­gu­su­na ka­tıl­ma­dım. Ni­te­kim ken­di­si de be­ni sor­gu­da gör­me­di­ği­ni söy­le­di.

İçe­ri­ye gir­di­ğim­de AKP Mil­let­ve­ki­li, es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fey­zul­lah Kı­yık­lı­’nın tu­tu­mu­nu da an­lat­mak is­ti­yo­rum. Ba­na gö­zü­nü dik­miş ba­kar­ken, ‘Al­lah iş­te, gö­rü­yor­sun ya­’ de­di. Bir za­man­lar ken­di­le­ri­ne ope­ras­yon ya­pan Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nü sor­gu­ya çek­mek is­ti­yor­lar­dı. Böy­le şey olur mu?

Ha­run Ka­ra­ca ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­rür­ken, Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ni­met Baş, ‘Ben, Ha­run Ka­ra­ca­’nın iş­ken­ce gör­dü­ğü­ne iliş­kin söz­le­ri­ne ina­nı­yo­rum. Al­bay­ra­k’­la­ra da iş­ken­ce yap­tı­nız, ben on­la­rın avu­ka­tıy­dı­m’ di­yor. İş­ken­ce ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin ke­sin­leş­miş yar­gı ka­ra­rı­na rağ­men, ade­ta bu­nu ta­nı­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Yar­gı ka­ra­rı­nı ta­nı­ma­yan hu­kuk­çu olur mu?

Ben de ‘Ay­nı za­man­da hu­kuk­çu bir in­san ola­rak yar­gı ka­ra­rı­nı ta­nı­ma­yan hu­kuk­çu olun­ma­sın­dan uta­nı­rı­m’ de­dim. Kar­şı­lık­lı ola­rak ko­nuş­tuk. Ni­met Ha­nım da, ba­na sert söy­lem­ler­de bu­lun­duk­tan son­ra ‘Ta­raf­sız­lı­ğı­mı yi­tir­dim, ben gi­di­yo­ru­m’ de­di ve çe­kip git­ti.

Şu­nu be­lir­te­yim, o dö­nem da­va­la­rı açı­lan­lar­dan ba­zı­la­rı mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu için da­va­la­rı dur­du.

‘Ba­ğı­rı­rım, ben mil­let­ve­ki­li­yim’
MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, be­le­di­ye­de ope­ras­yo­nu ge­cik­tir­mek­le de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu­mu­zu öne sür­dü ve ba­na ba­ğır­ma­ya baş­la­dı. Ben de ona se­si­mi yük­selt­tim. Ba­na ‘Bu­ra­sı po­lis mü­dür­lü­ğü de­ği­l’ de­yin­ce ‘Ben de po­lis mü­dü­rü de­ği­lim. Ba­na ba­ğı­ra­ma­ya da hak­kı­nız yo­k’ kar­şı­lı­ğı­nı ver­dim. Ye­ni­çe­ri, ‘Ba­ğı­rı­rım, ben mil­let­ve­ki­li­yi­m’ de­di.”

Hu­kuk­çu, es­ki em­ni­yet­çi Adil Ser­dar Sa­çan, ken­di­si­ne 28 Şu­bat dö­ne­mi­nin so­rul­ma­dı­ğı­nı, ora­da bir za­man­lar “şüp­he­li­” ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan ve şim­di mil­let­ve­ki­li olan­lar­la yüz­leş­tir­me yap­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Bu du­rum ve tu­tum ko­mis­yo­nun ku­ru­luş ama­cı­na göl­ge dü­şür­mü­yor mu? Es­ki TBMM Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Cin­do­ru­k’­un “Ken­di­le­ri­ni sor­gu ma­ka­mı ola­rak gö­rü­yor­la­r” di­ye git­me­me ge­rek­çe­si­ni hak­lı kıl­mı­yor mu?

__,_._,___

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: