Saygi Ozturk: Balyoz’un madalyali mahkumlari


26 Ekim 2012 Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen da­va­da 16-18-20 yıl ha­pis ce­za­sı alan 326 ki­şi­den 324’ü as­ker, 2’si si­vil. Mah­ke­me­nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı ya­zıl­dık­tan son­ra dos­ya Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si­’ne ge­le­cek. On­ca as­ke­rin hü­küm giy­me­si in­sa­nın yü­re­ği­ni sız­la­tı­yor. He­le, böy­le bay­ram gün­le­rin­de de­mir ka­pı­la­rın, kör pen­ce­re­le­rin ar­ka­sın­da ses­siz ağıt­lar bi­le var­dır.

Da­ha ön­ce adı­nı bi­le duy­ma­dı­ğı­mız as­ker­ler­den mek­tup­lar ge­li­yor. Sa­tır sa­tır oku­yor, dert­le­ri­ne, sı­kın­tı­la­rı­na or­tak olu­yo­ruz. Bu­gün, De­niz Kur­may Al­bay Ut­ku Ars­la­n’­ın mek­tu­bu­nu oku­ya­lım:

İş­te yön­tem: Ali ara­ba çal­mış

Bal­yoz da­va­sı hak­kın­da şu ana ka­dar pek çok şey ya­zıl­dı. Ki­mi te­le­viz­yon ve ga­ze­te­ler ‘bun­lar ke­sin­lik­le ger­çek­ti­r’, ki­mi­si ise ‘bu id­di­alar ke­sin­lik­le ya­lan­dır, de­lil ola­rak gös­te­ri­len­ler sah­te­di­r’ di­yor. Onların 200 bin say­fa­yı ge­çen da­va kla­sör­le­ri­ni oku­yup işin için­den çık­ma­sı müm­kün de­ğil. O ne­den­le in­san­lar ga­ze­te, te­le­viz­yon ve in­ter­net­te an­la­tı­lan­la­ra, ya­zı­lan­lar­la ye­ti­nip bir fi­kir sa­hi­bi ol­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

Ya­ban­cı is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan çok sık kul­la­nı­lan bir yön­tem­den ör­nek ve­re­yim. Di­ye­lim ki, Ali is­min­de dü­rüst­lü­ğü ile ta­nı­nan bi­ri­si­ni si­zin çı­kar­la­rı­nız doğ­rul­tu­sun­da dav­ran­ma­dı­ğı için ka­ra­la­mak is­ti­yor­su­nuz. Ön­ce or­ta­ya bir ya­lan atı­yor­su­nuz ‘A­li ara­ba çal­mı­ş’. Bu­, baş­lan­gıç­ta inan­dı­rı­cı­lı­ğı ol­mu­yor. Ar­dın­dan ikin­ci ya­lan ge­li­yor ‘A­li kır­mı­zı bir Mer­ce­des çal­mış.’ Bir sü­re son­ra üçün­cü aşa­ma­ya ge­çi­li­yor ‘A­li ma­vi bir BMW çal­mı­ş’. Bu aşa­ma­dan son­ra med­ya­da­ki adam­la­rı­nız dev­re­ye gi­ri­yor ve tar­tış­ma baş­la­tı­yor. ‘A­li bir hır­sız­dır (!) bu­nu tar­tış­ma­ya bi­le ge­rek yok, önem­li olan kır­mı­zı Mer­ce­des mi çal­mış yok­sa ma­vi BMW mi?’ Böy­le­ce, ger­çek­ler­le ya­ni or­ta­da ça­lı­nan bir ara­ba ol­ma­dı­ğı ile kim­se il­gi­len­mi­yor ve Ali’­nin gü­ve­ni­lir­li­ği, hır­sız­lı­ğı tar­tı­şı­lı­yor ve is­te­ni­len ama­ca ula­şı­lı­yor.

So­nuç ola­rak Tür­ki­ye­’de ve Bal­yoz da­va­sın­da da ya­şa­nan bu­dur. Or­ta­da 2003 yı­lın­da bir dar­be ve­ya te­şeb­bü­sü­nün ol­ma­dı­ğı­nı, sa­nık­lar hak­kın­da tek bir im­za­lı bel­ge ol­ma­dı­ğı­nı, 30 bi­lir­ki­şi ra­po­ru­nun CD’­le­rin sah­te ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu, ya­şa­nan hu­kuk­suz­luk­la­rı kim­se gör­mü­yor ve med­ya­nın yön­len­dir­di­ği şe­kil­de ‘dar­be­ci­ler­le he­sap­laş­tı­k’ di­yor. Hal­bu­ki or­ta­da ne dar­be var ne de dar­be­ci.”

Bu so­ru­la­rı ken­di­ni­ze so­run

Al­bay Ut­ku Ars­lan, “suç­lu pro­fi­li­” hak­kın­da so­ru­lar yö­nelt­miş. Böy­le bir bay­ram gü­nün­de, in­san­la­rın bu so­ru­la­rı ken­di­le­ri­ne sor­ma­la­rı­nı, “suç­lu in­san bun­la­rı ya­par mı?” di­ye dü­şün­me­le­ri­ni öne­ri­yor. İş­te o so­ru­lar:

1. “Du­ruş­ma­lar te­le­viz­yon­dan can­lı ya­yın­lan­sı­n” di­ye im­za kam­pan­ya­sı baş­la­tıp, top­la­nan 50.000 im­za ile Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vu­rur mu?

2. Mah­ke­me­nin ça­ğır­ma­sı­nı bek­le­me­den yurt dı­şın­dan ge­lip “be­ni yar­gı­la­yı­n” der mi?

3. İd­di­ana­me­de “Dar­be­yi ön­le­miş­ti­r” de­ni­len ki­şi­nin ta­nık ola­rak din­len­me­si için ıs­rar eder mi?

4. Aley­hi­ne de­lil ola­rak gös­te­ri­len CD’­le­rin “sah­te­” ol­du­ğu­nu gös­te­ren, üni­ver­si­te­ler­den (OD­TÜ, İTÜ, Bo­ğa­zi­çi) ve yurt­dı­şı ad­li bi­li­şim ku­ru­luş­la­rın­dan 30 adet bi­lir­ki­şi ra­po­ru ala­bi­lir mi?

5. Aley­hin­de ra­por ver­di­ği id­di­a edi­len bi­lir­ki­şi­le­rin mah­ke­me­de din­len­me­si­ni ta­lep eder mi?

6. Is­rar­la mah­ke­me­den “ki­mi se­çer­sen seç, ye­ter ki sen bir bi­lir­ki­şi ta­yin et” der mi?

7. T.B.M.M. Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­’na ıs­rar­la bu da­va­yı da in­ce­le­yin der mi?

8. Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne baş­vu­rur mu?

9. Bir­leş­miş Mil­let­ler Kon­se­yi Key­fi Tu­tuk­la­ma­lar Ça­lış­ma Gru­bu­’na mü­ra­ca­at eder mi?

10. Suç­lu in­sa­nın hak­sız yar­gı­lan­dı­ğı Av­ru­pa Bir­li­ği İler­le­me Ra­po­ru­’n­da ya­zar mı?

11. Ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı ile yar­gı­la­nır­ken, mah­ke­me­yi uzat­ma­mak ve bir an ön­ce ka­rar alın­ma­sı için “1 da­ki­ka­” sa­vun­ma ya­par mı?

12. Sa­vun­ma ya­par­ken ha­kim­le­re “Lüt­fen gö­zü­mün içi­ne ba­ka­rak be­ni din­le­yi­ni­z” der mi?

13. Çap­raz sor­gu es­na­sın­da “Lüt­fen ba­na so­ru so­ru­nu­z” der mi?

14. Suç­lu in­sa­nın ken­di avu­ka­tı, mü­vek­ki­li için ken­di hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­nı gö­ze alır mı? Mah­ke­me Suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu za­man “Bu be­nim için şe­ref ma­dal­ya­sı­dı­r” der mi?

15. Suç­lu de­ni­len 326 ki­şi­nin aley­hin­de Al­lah rı­za­sı için tek bir ta­nık da­hi ol­maz mı?

16. Suç­lu in­san hak­kın­da, ha­di ta­nık bu­lun­ma­dı, tek bir im­za­lı bel­ge, te­le­fon din­le­me kay­dı v.s. her­han­gi bir de­lil ol­maz mı?

17. Suç­lu ol­du­ğu id­di­a edi­len 326 ki­şi­nin, top­lam­da, si­cil­le­rin­de 20 bi­nin üze­rin­de tak­dir, gö­ğüs­le­rin­de 100’ler­ce ma­dal­ya, vü­cut­la­rın­da 10’lar­ca PKK mer­mi­si­nin ya­ra izi olur mu?

18. Suç­lu in­san top­lu­mun her ke­si­min­den bu ka­dar des­tek gö­rür mü?

İş­te, bu ka­dar dik, onur­lu du­ruş­la­rı on­dan­dır. On­lar, “Bal­yo­z”­un ma­dal­ya­lı mah­kûm­la­rı­dır.

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: