Tayyip Türkiye’yi bu hale getirdi /// CC : @vardiyabizde @Balyoz Gercekler @rodrikdani


3 Kasım 2002’de iktidara gelen AKP dün 10. yılını doldurdu. Bu arada bakın neler oldu:

İşte AKP iktidarının 10 yıllık icraatlarından başlıklar…

Halkın kutlamasını yasakladılar
İktidarda güçlendikçe cumhuriyet değerlerini aşındırdılar. Ulusal bayramları yasakladılar. Son olarak 29 Ekim’de yürüyenlere biber gazı ve su sıktırdılar.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar
AKP geldiğinde terör neredeyse sıfırdı. 10 yılda 1163 şehit verdik. Terör patladı. PKK ve Apo’yla müzakere yaptılar. PKK’lılar Habur’dan şovla geldi.

Zam üstüne zam yapıp ağlattılar
AKP iktidara geldiğinde dış borcumuz 130 milyar dolardı, şimdi 307 milyar dolar. Benzin, 2002’de 1.64 liraydı, şimdi ise 4.60 lira. Millet “Yandım” diyor.

Sıfır sorun’ dediler, çuvalladılar
Fransa’dan İsrail’e, Suriye’den İran’a pek çok ülkeyle kriz yaşadık. Çok övün-dükleri “Komşularla sıfır sorun” politikası iflas etti… Dünyaya madara olduk.

Ga­ze­te­ci­le­ri ce­za­ev­le­ri­ne tık­tı­lar
Ken­di­le­ri­ni eleş­ti­ren yazarları, pat­ron­la­ra şi­ka­yet edip kov­dur­du­lar. Yan­daş ol­ma­yanlara ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­dı­lar. 76 ga­ze­te­ci bu dönemde hapse­dil­di.

4+4+4 dayatmasıyla isyan ettirdiler
Sınavlarda kopya skandalı yaşandı. 4+4+4 eğitim sistemiyle, imam hatiplerin orta bölümlerini açtılar. Cemaat okullarının sayısında patlama yaşandı.

Hak ara­ma­yı suç ha­li­ne ge­tir­di­ler
“İ­le­ri de­mok­ra­si­ye geç­ti­k” de­di­ler an­cak her se­si­ni çı­kar­ta­nı, bi­ber ga­zı ve cop­la sus­tur­du­lar. Pro­tes­to eden­le­ri saç­la­rın­dan yer­ler­de sü­rük­le­yip hap­se at­tı­lar.

Muhalif sanatçıları hedef yaptılar
Atatürk sevdalısı sanatçıları hedef haline getirdiler. Kars’taki İnsanlık Anı-tı’nı “Ucube” deyip yıktırdılar. Tarihe “Heykel yıkan iktidar” olarak geçtiler.

Hukuk sistemini siyasallaştırdılar
“Reform” adı altında yaptıkları, adalete olan güveni sarstı. Ucu kendilerine dokunan davaları soruşturan savcılara el çektirdiler, davaları sonuçlandırmadılar.

AKP iktidarının 10 yıllık icraatları

3 Kasım 2002’de iktidara gelen AKP dün 10. yılını doldurdu. Bu arada bakın neler oldu:

Dış po­li­ti­ka: AKP, ilk yıl­lar “kom­şu­lar­la sı­fır so­ru­n” de­di. An­cak İs­ra­il’­le ya­şa­nan Ma­vi Mar­ma­ra kri­zi, Su­ri­ye­’de­ki iç ka­rı­şık­lık, Ira­k’­la ge­ri­len iliş­ki­ler, İra­n’­la ger­gin­lik Tür­ki­ye­’yi “sı­fır kom­şu­” dü­ze­yi­ne ge­tir­di. Dış po­li­ti­ka, AB­D’­nin is­te­di­ği bi­çim­de şe­kil­len­di.

Ba­sın öz­gür­lü­ğü: Med­ya üze­rin­de­ki bas­kı­lar art­tı. Bir­çok ga­ze­te­ci, ik­ti­da­rı eleş­tir­di­ği için ko­vul­du. Oto­san­sür art­tı. Tür­ki­ye, tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler sı­ra­la­ma­sın­da dün­ya şam­pi­yo­nu…
Av­ru­pa Bir­li­ği: 2002 yı­lın­da AK­P’­nin ön­ce­lik­li ko­nu­su Av­ru­pa Bir­li­ği­’y­di. Yıl­lar için­de AB ile mü­za­ke­re­ler tı­kan­dı, Tür­ki­ye yü­zü­nü Or­ta­do­ğu­’ya dön­dü.

Yar­gı: 10 yıl­lık AKP ik­ti­da­rın­da yar­gı siyasallaştı. Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler ve sav­cı­lar, Er­ge­ne­kon, Bal­yoz gi­bi büyük ka­mu­oyu oluş­tu­ran asrın da­va­la­rına im­za at­tı. Bin­ler­ce ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı, tu­tuk­lan­dı. Tu­tuk­lu­luk sü­re­le­ri ade­ta ce­za­ya dö­nüş­tü.

Eko­no­mi: Ca­ri açık art­tı, bü­yü­me azal­dı. Zam üstüne zam yağdı. Mut­fak­ta­ki enf­las­yon al­dı ba­şı­nı git­ti. Vatandaş, ban­ka­la­ra da­ha faz­la borç­lan­dı.

İş­siz­lik: TÜ­İK’­e gö­re 2 mil-yon 323 bin ki­şi iş­siz… An­cak bu­na iş ara­mak­tan umu­du­nu ke­sen­ler ve mev­sim­lik iş­ler­de ça­lı­şan­lar da­hil de­ğil. Ger­çek iş­siz­lik 8 mil­yon ki­şi ci­va­rın­da.

Eği­tim: 4+4+4 eğitim sistemiyle imam ha­tip­ler ye­ni­den açıl­dı. Ata­türk ba­zı ders ki­tap­la­rın­dan ta­ma­men çı­ka­rıl­dı. Sı­nav­lar­da­ki skan­dal­la­rın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­me­di. 300 bin öğ­ret­men ata­ma bek­li­yor.

Sağ­lık: Re­form­lar özel has­ta­ne­le­rin işi­ne yar­dı. Tam Gün Ya­sa­sı, dok­tor­la­rı mağ­dur et­ti. Va­tan­da­şa özel sağ­lık ku­rum­la­rın­da te­da­vi yo­lu açıl­dı an­cak Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun öde­di­ği ile özel has­ta­ne­nin çı­kar­dı­ğı fa­tu­ra ara­sın­da­ki fark va­tan­da­şın ce­bin­den çı­kı­yor.

De­mok­ra­si: “İ­le­ri de­mok­ra­si­” söy­le­mi laf­ta kal­dı. Er­do­ğan da­ha oto­ri­ter bir havaya büründü. Halkın ulusal bayramları kutlamak yasaklandı.

Kaynak: www.sozcu.com.tr

Etiketlendi:,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: