Saygı Öztürk: Öğretmene baskı: Alooo 147’yi unutma


Eği­tim ko­nu­la­rı­na hay­li uzak olan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, ne olup bit­ti­ği­ni öğ­ren­mek için “A­lo 147” di­ye bir hat kur­dur­du. Öğ­ren­ci­ler­den, ve­li­ler­den ge­le­cek öne­ri­le­ri din­le­ye­cek, bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­cak­tı. An­cak, ni­ye­tin hiç de öy­le ol­ma­dı­ğı kı­sa sü­re­de an­la­şıl­dı. Bu hat öğ­ret­men­le­ri iti­bar­sız­laş­tır­ma, hak­la­rın­da in­ce­le­me-so­ruş­tur­ma aç­tır­ma­nın ge­rek­çe­si ol­du.

Öğ­ren­ci sı­nav­dan za­yıf mı al­dı, ona ne ya­pa­ca­ğı­nı­zı bi­li­yor­su­nuz. Açar­sı­nız 147’ye te­le­fon. Öğ­ret­me­nin AKP aley­hi­ne sı­nıf­ta ko­nuş­tu­ğu­nu, Baş­ba­ka­n’­ı, ba­ka­nı eleş­tir­di­ği­ni söy­ler­si­niz. Ge­ri­si ko­lay. Ba­kan­lık mü­fet­tiş gön­de­rir. Öğ­ret­men hak­kın­da iş­lem ya­pı­lır. Yal­nız öğ­ren­ci­ler de­ğil ve­li­ler de öğ­ret­men­ler hak­kın­da şi­ka­yet­te bu­lu­nu­yor. He­le bir öğ­ret­men hak­kın­da bir­den çok ay­nı ko­nu­da şi­ka­yet var­sa, öğ­ret­me­nin ye­ri de­ğiş­ti­ri­li­yor.

Öğ­ret­me­nin dü­şün­ce­si­ni be­ğen­mez­se­niz, kı­lık-kı­ya­fe­ti­ne ta­kar­sa­nız o öğ­ret­men yan­dı. Ba­kan Din­çe­r’­in kı­lı­cı te­pe­sin­de sal­lan­ma­ya de­vam eder. Ömer Din­çer, öğ­ret­me­ni­nin ya­nın­da yer al­mak­tan çok ve­li­ye şi­rin gö­rün­me­nin ça­ba­sı için­de­dir. Bir ba­ka­nın, öğ­ret­me­ni­ni bu ka­dar aşa­ğı­la­ma­ya hak­kı ola­maz.

Ba­zı da­va­lar­da na­sıl “giz­li ta­nı­k” ifa­de­le­riy­le sa­nık­lar bas­kı al­tı­na alı­nı­yor­sa, öğ­ret­men­le­rin de adı-sa­nı bel­li ol­ma­yan ve kim ol­duk­la­rı bi­lin­me­yen ki­şi­le­rin te­le­fon­la­rıy­la hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma açı­lı­yor. He­le, kı­lık-kı­ya­fet yö­net­me­li­ği­ni uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şan öğ­ret­men­ler mut­la­ka bas­kı al­tın­da tu­tu­lu­yor.

Bir öğ­ret­men sen­di­ka­sı­nın yö­ne­ti­ci­si­ne sor­dum, “Bu­gün bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu­muz 147’ye ya­pı­lan asıl­sız ih­bar­la­rın öğ­ret­men­ler üze­rin­de­ki bas­kı­sı­dır. Oy­sa okul­la­rın mü­fet­tiş­ler ta­ra­fın­dan nor­mal de­ne­ti­mi, ge­nel de­ne­ti­mi var. Okul yö­ne­ti­mi­nin de­ne­ti­mi var. Şim­di hep­si­nin önü­ne 147 hat­tı­na ya­pı­lan ih­bar­lar geç­ti­” di­yor. Ay­nı sen­di­ka­cı, okul­la­rın açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na sa­de­ce ken­di sen­di­ka­la­rı­na üye 550’ye ya­kın öğ­ret­men hak­kın­da iş­lem ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı.

Ta­lim ve Ter­bi­ye­’den sür­gü­ne

Öğ­ret­men­le­rin bel­li okul­lar­da yı­ğıl­ma­sı­nı ön­le­mek ama­cıy­la ön­ce­ki hü­kü­met­ler dö­ne­min­de “norm kad­ro­” uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­miş­ti. Ömer Din­çe­r’­in ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bu sis­tem çök­tü. Şu an­da bin­ler­ce öğ­ret­me­nin gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ri­li­yor ve bu ya­pı­lır­ken “ha­tır-gö­nü­l” iliş­ki­le­ri­nin bü­yük rol oy­na­dı­ğı bi­li­ni­yor.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’na bağ­lı Öğ­re­tim Ma­ter­yal­le­ri­ni Ge­liş­tir­me ve İn­ce­le­me Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li 117 öğ­ret­men okul­la­ra gön­de­ril­me­ye baş­lan­dı. Bu öğ­ret­men­ler ders ki­tap­la­rı­nı in­ce­le­mek, prog­ram ha­zır­la­ma, eği­tim prog­ram­la­rı­nın, eği­tim araç­la­rı­nın in­ce­len­me­si, pro­je­ler, denk­lik, mev­zu­at ko­nu­la­rın­da ça­lış­tı­rı­lı­yor­du.

Ders Ki­tap­la­rı ve Ders Araç­la­rı­nı İn­ce­le­me Yö­net­me­li­ği 12 Ey­lü­l’­de de­ğiş­ti­ril­di. Bu­na gö­re ders ki­tap­la­rı­nı in­ce­le­me gö­re­vi bu öğ­ret­men­ler­den alın­dı. Ki­tap in­ce­le­me­siy­le il­gi­li za­man za­man olum­suz­luk­lar gün­de­me ge­ti­ril­se de, bu­nun so­rum­lu­su da bu öğ­ret­men de­ğil­di. Üs­te­lik bu­gü­ne ka­dar hiç­bi­ri hak­kın­da da­va açıl­ma­dı­ğı­nı da ek­le­ye­lim.

Yıl­lar­dır bu gö­re­vi ya­pan öğ­ret­men­le­re şim­di “o­kul­la­rı­nı­za dö­nü­n” de­ni­li­yor. Çün­kü, yer­le­ri­ne ken­di­le­ri­ne ya­kın ba­zı isim­le­ri al­mak için böy­le bir dü­zen­le­me yap­mak zo­run­day­dı­lar. Mil­li Eği­ti­m’­de ders ki­tap­la­rı­nı in­ce­le­yen öğ­ret­men­le­rin önem­li bir bö­lü­mü ön­ce­ki hü­kü­met­ler dö­ne­min­de ge­ti­ril­miş­ti. Da­ha ön­ce gön­der­me te­şeb­büs­le­ri hep mah­ke­me­den dön­dü. Bu kez, yö­net­me­lik de­ğiş­ti­re­rek öğ­ret­men­le­ri uzak­laş­tır­mak is­ti­yor­lar. On­lar da Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Ka­ri­p’­in tu­tu­mu­nu pro­tes­to edi­yor­lar. Da­ha­sı, yö­net­me­li­ğin ip­ta­li için da­va aç­tı­lar.

Öğ­ret­men­le­rin gö­rev yap­tı­ğı grup baş­kan­lı­ğı­nın yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le ka­pa­tıl­dı­ğı ge­rek­çe gös­te­ri­lip öğ­ret­men­le­re ka­rar­na­me­le­ri teb­liğ edil­me­ye ça­lı­şı­yor ama AK­P’­nin si­ya­set oku­lun­dan ge­ti­ri­len Ze­ke­ri­ya Er­be­yi ise gö­re­vi­ni sür­dü­rü­yor. Da­ha­sı, ba­zı ba­kan­la­rın, AKP mil­let­ve­kil­le­ri­nin, bü­rok­rat­la­rın ha­nım­la­rı, ya­kın­la­rı ise de­ği­şik bi­rim­le­re yer­leş­ti­ri­li­yor.

Ça­lı­şan­lar gön­de­ri­li­yor ama ken­di­le­ri­ne hiç­bir gö­rev ve­ril­me­yen ve AKP dö­ne­min­de ku­ru­lan Ha­yat­bo­yu Eği­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne öğ­ret­men­ler dol­du­ru­lu­yor. 800’e ya­kın öğ­ret­men bu ge­nel mü­dür­lük­te hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den tu­tu­lu­yor. Yer ol­ma­dı­ğı için ço­ğu za­ten gö­re­ve de gel­mi­yor.

Bu işin için­de bir oyun var

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın he­men her fır­sat­ta gün­de­me ge­tir­di­ği “ders prog­ram­la­rın­da de­ği­şik­li­k” söy­le­mi­nin al­tın­da baş­ka he­sap­lar ya­tı­yor. Prog­ram de­ği­şik­li­ğiy­le ki­tap­lar da de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bun­lar ki­min ce­bi­ne gi­di­yor?

İl­ginç­tir, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­da gö­rev ya­pan­la­rın ina­nıl­maz bir bi­çim­de özel okul me­ra­kı var. Şim­di bir yö­ne­ti­ci­nin ders­ha­ne sa­hi­biy­le bir­lik­te özel okul kur­ma ça­lış­ma­sı için­de ol­du­ğu an­la­tı­lı­yor. As­lın­da bu ko­nu­da Emin Ka­ri­p’­in, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­dan ki­min bu iş­ler­le il­gi­si ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı ge­re­kir.

Eği­tim­den söz et­miş­ken, “Öğ­ren­ci Kı­lık-Kı­ya­fet Yö­net­me­li­ği­”n­de hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­ma­sı­na rağ­men, tür­ban or­ta­okul­la­ra, li­se­le­re gir­miş du­rum­da. Bu­nun­la il­gi­li iş­lem yap­ma­ya kal­kı­şan öğ­ret­men­le­re de “A­lo­oo­o… 147’yi unut­ma­” teh­di­di ge­li­yor.

Ata­tür­k’­ün Mil­let Mek­tep­le­ri Ba­şöğ­ret­men­li­ği­’ni ka­bul et­ti­ği 24 Ka­sım, “öğ­ret­men­ler gü­nü­” ola­rak kut­la­nı­yor­du. Ge­li­nen or­tam­da öğ­ret­me­nin gü­nü­nü kut­la­ya­cak ha­li mi kal­dı? Kut­la­ma ya­pa­cak öğ­ret­men sen­di­ka­sı­na da şa­şa­rım.

Sözcü

Reklamlar

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: